Member of Parliament
Name House
SHRI. INDRA HANG SUBBA Lok Sabha
SHRI. D.T. LEPCHA Rajya Sabha