4/24/2014
                                                                         23:05:41 PM
Members of legislative assembly
 

Members of Legislative Assembly

 
                 
           

 

 

Shri Pawan Chamling

 

Shri. T. T. Bhutia

 

Shri. D. N. Thakarpa

 

 

                 
     
  Shri. R. B. Subba   Shri. N. K. Pradhan          
                 
   

       
    Shri. D. L. Lepcha    Shri. B. Dhungel   Shri. K. T .Gyaltsen    
                 
           

 

 

 Shri. C. B. Karki

 

Shri. Menlom Lepcha 

 

Shri. M. B. Dahal

 

 

                 
           
    Shri. B. S. Panth    Shri. S. G. Lepcha   Shri. S. G. Bhutia     
                 
           
    Mrs. C. M. Subba   Shri. D. N. Bhutia    Shri. A. P. Sharma    
                 
           
    Ms. Neru Sewa    Mrs. T. Gurung   Mrs. T. D. Rai    
                 
           
    Shri. U. T .Gyatso   Shri. T .Sherpa   Shri .T .W. Lepcha    
                 
           
    Shri. P. Gurung   Shri. D .B. Thapa    Shri. B .B .Rai    
                 
           
    Shri. L. Lepcha   Shri. M. Cintury   Shri. P. L .Subba     
                 
             
    Shri. P. T . Bhutia   Shri. B. K. Rai